www.raithin.ie

Stailc Aeráide Domhanda

Stailc Aeráide Domhanda Global Climate Strike
16-Meán Fómhair-19

16/09/2019.

A Thuismitheoir / Chaomhnóir,

Tá fhios agat go bhfuil an dara “Stailc Aeráide Domhanda” beartaithe le haghaidh 20 Meán Fómhair 2019.

Aontaímid go léir go bhfuil gá le gníomh práinneach maidir le hathrú aeráide agus spreagtar iad go mór trí ghníomhú mac léinn. Mar sin féin, ní mór ceist a chur faoi oiriúnacht stailc scoile, agus tá imní mhór ann go n-ardaítear í maidir le sábháilteacht mac léinn.

Tar éis dul i gcomhairle leis an KWETB, le scoileanna eile i mBré agus le pobal na scoile, beidh Coláiste Ráithín ar oscailt mar is gnáth do ranganna ar an Aoine, Meán Fómhair 20, agus táimid ag súil go bhfreastalóidh na mic léinn mar is gnáth. Chun an lá a cheiliúradh tá téama timpeallachta á reáchtáil againn i ranganna chomhairleoirí maidine. Táimid ag spreagadh daltaí gan plaistigh aonúsáide a bheith acu, lón saor ó fheoil a bheith acu Dé hAoine agus más féidir teacht ar scoil seachas i ngluaisteán príobháideach ar Dé hAoine. Beidh Lá Solas Nádúrtha againn Dé hAoine freisin, áit a mbeidh na soilse leictreach sna seomraí ranga múchta ar feadh an lae.

Is féidir go mbeidh mic léinn ar mian leo freastal ar an ócáid ​​i mBaile Átha Cliath nó in áit eile agus is féidir leo é sin a dhéanamh i gcáil neamhionadaíoch, in éineacht le tuismitheoirí go hidéalach. Más mian leat go rachadh do iníon / mac leat chuig an imeacht seo Dé hAoine, seol nóta sa dialann ar nó roimh Dé Céadaoin 18 Meán Fómhair.

Tá súil agam go n-aithníonn tuismitheoirí castachtaí an cháis seo. Cé gur mian linn tacaíocht a thabhairt do shaincheist an-tábhachtach ní mór dúinn cuimhneamh ar shláinte agus ar shábháilteacht gach duine.

Dear Parent /Guardian,

You may be aware that a second “Global climate strike” is planned for September 20th 2019.

We all agree that urgent action on climate change is necessary and are greatly encouraged by student activism. However, one must question the appropriateness of a school strike, and there are serious concerns that it raises for student safety.

Following consultation with the KWETB, other schools in Bray and the school community, Coláiste Ráithín will be open as normal for classes for all years on Friday September 20th, and students are expected to attend as normal. To mark the day we are running an environment theme in morning tutor classes. We are encouraging students not to have single use plastics, to have a meat free lunch on Friday and if possible to find an alternative to private car transport on Friday. We will have a Natural Light Day on Friday also, where overhead lights in classrooms will remain turned off for the day.

There may be students who want to attend the event in Dublin or elsewhere and they may do so in a non-representative capacity, ideally accompanied by parents. If you wish your daughter/son to go with you to this event on Friday, please send a note in the Dialann on Wednesday 18th September.

I hope that parents recognise the complexities of this situation. While we wish to support a very important issue we must be mindful of the health and safety of all.

Le meas,

Traolach Ó Maolchathaigh.

Príomhoide.

Enquire
Contact
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Bré,
Co. Chill Mhantáin,


01 2865180

Location
© 2020 www.raithin.ie